Umowy pożyczki. Jaka powinna być jej zawartość?

Zawartość umowy pożyczki uregulowana jest w art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z zapisamu ustawy zawartość umowy pożyczki powinna obejmować następujące informacje:

 • imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię,
 • nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego,
 • czas obowiązywania umowy,
 • całkowitą kwotę kredytu,
 • terminy i sposób wypłaty kredytu,
 • stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy,
 • rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO) oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia,
 • zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejności zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, w tym informację o prawie, o którym mowa w art. 37 ust. 1,
 • zestawienie zawierające terminy i zasady płatności odsetek oraz wszelkich innych kosztów kredytu, w przypadku gdy kredytodawca lub pośrednik kredytowy udziela karencji w spłacie kredytu,
 • informację o innych kosztach, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie,
 • roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu,
 • skutki braku płatności,
 • informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych, o ile wystąpią,
 • sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje,
 • termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek, a także kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym,
 • prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem,
 • formację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za dokonanie spłaty kredytu przed terminem i zasady ustalenia wysokości tej prowizji,
 • warunki wypowiedzenia umowy,
 • informację o możliwości korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów oraz zasadach dostępu do tej procedury, jeżeli takie prawo przysługuje konsumentowi,
 • wskazanie organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony konsumentów.

Jeśli umowa, którą otrzymaliśmy od wybranego pożyczkodawcy jest, z punktu widzenia powyższych punktów, kompletna, nie musi to jeszcze oznaczać, że z całą pewności jest dobra.

Trzeba jeszcze zdawać sobie sprawę, że czasem możemy się natknąć na dodatkowy, absolutnie niechciany zapis, stanowiący tzw. niedozwolone postanowienia umowne. Nie jest łatwo je zauważyć, a ty trudniej ustrzec się przed nimi. Ich analizą zajmuje się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta i do niego należy się zwrócić w przypadku, gdy padliśmy ofiarą tego typu praktyk.